Integritetspolicy

Foodfolder, värnar om din personliga integritet. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida (härefter benämnt ”Medlemsskap”). Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dina dessa.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen som anges i denna policy är Foodfolder AB, 559071-7954, Sturegatan 36, 114 36 Stockholm (”vi”).


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? 


För att ge dig tillgång till ett medlemskap.


För detta så behöver vi - Behandla dina personuppgifter för att registrera och erbjuda dig möjligheter att ändra dina inställningar.


Kategorier av personuppgifter som vi lagrar • Namn

 • E-postadress* Obligatoriskt

 • Telefonnummer* ValfrittFrån vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? För detta ändamål behandlar vi bara uppgifter som du själv ger till oss.


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? För detta ändamål kan leverantörer av IT-system få tillgång till dina uppgifter.


Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal vi ingått när du godkänner våra villkor.


Din rätt att invända mot behandlingen: Du har rätt att invända mot dessa behandlingar men konsekvensen av det kan vara att vi inte kommer att kunna erbjuda dig medlemskapet.


Lagringsperiod: För detta ändamål behandlar vi dina personuppgifter i upp till 3 månader från att du har avslutat ditt konto.


Marknadsföring och utvärdering av marknadsföringskampanjer


I detta innefattar  • Utskick av marknadsföringsmaterial, t.ex. nyhetsbrev och tips baserat på ditt beteende via e-post och SMS till dig som gett dina uppgifter till oss.

 • Segmentering av kundgrupper baserat på geografisk plats för att rikta marknadsföring.

 • Ladda upp segment baserade på geografisk plats och historik till leverantörer av segmenteringsverktyg, sociala media plattformar samt e-post och SMS-distributörer.

 • Undersökning av hur du som mottagare av e-post interagerar med sådant utskick, t.ex. om du öppnar, slänger eller avprenumererar från utskick.


Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? För detta ändamål behandlar vi bara personuppgifter som du själva ger till oss.


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? För detta ändamål kan e-post- och SMS-distributörer, leverantörer av segmenteringstjänster och sociala media plattformar få tillgång till dina uppgifter. 


Din rätt att invända mot behandlingen: Du kan närsomhelst invända mot dessa behandlingar och gör det enklast genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som förekommer längre ner i policyn. 


Lagringsperiod: För detta ändamål behandlar vi dina uppgifter i upp till 12 månader efter att du har avslutat ditt konto.


Produktutveckling


För att utveckla medlemskapet utefter hur användarna faktiskt använder den, t.ex. göra vissa delar eller produkter mer framträdande och redigera layout.


Föra statistik över hur användarna interagerar med medlemskapet, t.ex. hur många som har använt medlemskapet, vart användarna klickar, interagerar och bläddrar samt analys av hur kampanjer har fallit ut.


Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? För detta ändamål samlar vi in uppgifterna från analysverktyg som analyserar hur du interagerar med medlemskapet.


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? För detta ändamål kan leverantörer av analysverktyg få tillgång till dina uppgifter.


Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att analysera hur användare av medlemskapet interagerar med medlemskapet för att på så sätt utveckla sidan, t.ex. göra vissa delar mer framträdande och redigera layout. För att minimera användningen av dina personuppgifter säkerställer vi att de mottagare att personuppgifter enbart får del av krypterad information som inte kan spåra dig personligen.


Din rätt att invända mot behandlingen: Du kan närsomhelst invända mot dessa behandlingar och gör det enklast genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som förekommer längre ner i policyn.


Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter i upp till 50 månader från insamlingen.


Optimering av service


För att optimera sidan behöver vi undersöka hur snabbt sidan laddas och hur ofta den besöks för detta använd uppgifter så som; • Information kopplad till din webbläsare

 • Landskod

 • Enhetsdata


Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? För detta ändamål samlar vi in uppgifterna från analysverktyg som analyserar hur du interagerar med medlemskapet.


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? För detta ändamål kan leverantörer av analysverktyg få tillgång till dina uppgifter.


Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att analysera hur snabbt sidan laddas och hur ofta den besöks. För att minimera användningen av dina personuppgifter säkerställer vi att de mottagare att personuppgifter enbart får del av krypterad information som inte kan spåra dig personligen.


Din rätt att invända mot behandlingen: Du kan närsomhelst invända mot dessa behandlingar och gör det enklast genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som förekommer längre ner i policyn.


Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter i upp till 1 år från insamlingen.


Var behandlar vi dina personuppgifter? För de mottagare som nämns för varje syfte och ändamål kan vi dela dina personuppgifter med vår personuppgiftsbiträden som, antingen själva eller genom underleverantörer, är etablerade eller lagrar informationen i ett land utanför EU/EES. Detta kan vara med företag som tillhandahåller tjänster såsom hosting, e-posttjänster, marknadsföring och dataanalys. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi kontrollerar överföringen av personuppgifter.


Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.


Vilka rättigheter har du och hur utnyttjar du dessa? Det är dina uppgifter och du har starka rättigheter; du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller radering av uppgifterna vi har om dig i enlighet med lagen. Du kan även begära att behandlingen begränsas om du till exempel anser att behandlingen är olaglig. Du har även rätt att erhålla vissa uppgifter i ett digitalt format eller få uppgifterna överförda till ett annat företag om du önskar det, så kallad rätt till dataportabilitet. Dessa rättigheter kommer att förklaras mer detaljerat nedan, och vi kommer även att beskriva hur du ska gå tillväga för att nyttja någon av dina rättigheter. Om du inte vet om vi behandlar dina personuppgifter kan du be om bekräftelse på detta genom att kontakta oss.


Nedan finner du information om hur du kan nyttja dina rättigheter. • Din rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig (rätt till insyn). Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. För att få tillgång till dessa kan du kontakta oss.

 • Din rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan uppdatera en del uppgifter på ditt konto hos oss. Andra uppgifter måste du kontakta oss direkt för att få rättade.

 • Din rätt att få uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”).

 • Din rätt till att invända mot och begränsa behandling. Under vissa omständigheter kan vi behandla personuppgifter där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen, förutsatt att de registrerades rättigheter och friheter inte väger tyngre. I sådana fall har du, den registrerade, rätten att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig. Som huvudregel kommer vi att stoppa behandlingen av personuppgifterna, och detta gäller undantagslöst om syftet är direkt marknadsföring. Under vissa omständigheter har du också möjlighet att begära att behandlingen av dina personuppgifter stoppas eller begränsas. Om du nyttjar denna rätt får dina personuppgifter endast behandlas baserat på ditt samtycke eller för andra ändamål som framgår direkt från personuppgiftslagstiftningen.

 • Din rätt att kopiera dina uppgifter i ett digitalt format (rätt till dataportabilitet). Du har under vissa omständigheter rätt att få uppgifter som du har gett oss i ett digitalt format och även få uppgifter överförda till annan verksamhet om du så önskar och det är tekniskt möjligt och försvarbart. Denna rätt gäller endast information som behandlas med hjälp av automatiserade metoder samt baserat på ditt samtycke eller behandlas som en del av uppfyllandet av ett avtal med dig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter du har lämnat till oss, antingen direkt genom till exempel kontaktformulär eller genererade genom din användning av våra tjänster. Du kan begära dataportabilitet genom att kontakta oss enligt anvisningarna längre ner.


Vi vill påminna dig om att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid. 


Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet? 
Datainspektionen (som föreslås byta namn till ”Integritetsskyddsmyndigheten”) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Ändringar


Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Vår hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.


Hur kontaktar du oss vid frågor om personuppgiftsskydd eller för att utöva dina rättigheter?
För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@foodfolder.se.